Scroll to top

Red Wall Boutique 红墙精品艺术

Address: 198, Cao Xi Road, Yuan Yi Guang Chang, Xuhui District, Shanghai, 200000

Hongqiang Art Gallery 红墙画廊

Address: 212, Second Floor No.2-3, Wen Ding Road, Hua Jia Jie A26, Shanghai City.
Phone: +86 131 2269 4869
E-mail: huangyi_119@163.com
Weibo: www.weibo.com/hongqiangart
Wechat ID: gh_6b611c544c48 上海红墙精品艺术